Platby

STRAVNÉ:

- celý den 36,- , bez odpolední svačiny 28 Kč

- děti po odkladu školní docházky: 38 Kč

- v této částce jsou zahrnuty i prostředky na pitný režim - děti mají dostatek tekutin po celý den

- v prvním měsíci stravování dítěte je vybrána záloha 1000,- Kč, a dále platba vždy podle skutečné docházky zpravidla kolem 15. v následujícím měsíci, záloha se vyúčtuje po ukončení docházky dítěte do MŠ

JKJL

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ (školné):

Výše školného byla pro školní rok 2023/2024 stanovena na 400 Kč měsíčně. V červenci a v srpnu je výše úplaty stanovena poměrnou částí za dny, kdy je v mateřské škole provoz. Pro školní rok 2023/2024 je výše úplaty za červenec a srpen 100 Kč.

Podle zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon § 123 odst. 4 určuje nově výši úplaty za předškolní vzdělávání (školkovné) zřizovatel. Od září 2024 je výše úplaty stanovena na 600 Kč měsíčně.

Osvobození od úplaty:

osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce:

  1. dítěte, které dovrší šesti let do 31.8. příslušného školního roku
  2. který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
  3. kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
  4. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy

Číslo účtu pro placení stravného a školného: 2700072135 / 2010

 

Inkaso

Inkaso z účtů, na kterých jste udělili souhlas s inkasem je prováděno 15. dne kalendářního měsíce, případně nejbližší následující pracovní den

 

PŘÍSPĚVEK SDRUŽENÍ RODIČŮ

Vybírá se jedenkrát za celý rok a slouží k úhradě výletů, divadel a jiných mimořádných akcí. Návrh pro školní rok 2023/24 je příspěvek 1500 Kč/rok a je splatná do poloviny října.

číslo účtu sdružení 2201286905/2010– pozor, je jiné než na stravné a školné!

 

Pokud potřebujete více informací, neváhejte nám zatelefonovat do školky na číslo: 318 623 853 nebo 773830683.  Děkujeme.